Algemene voorwaarden

· ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP STRIKT PERSOONLIJK
De lidmaatschapovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

· ARTIKEL 2: OPENINGSTIJDEN EN TARIEVEN
CareFit4All is ten allen tijden gerechtigd de gebruikstijden, lesrooster en tarieven te wijzigen.
Tijdens officiële feestdagen en vakantie periodes behoudt CareFit4All het recht om het sportcentrum te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggaven.
Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het CBS voor alle abonnementen. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 90 kalender dagen de tijd om u (post) bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. In het geval het lid de contributie niet tijdig betaald is CareFit4All bevoegd de vordering te verhogen met wettelijke incassokosten.

· ARTIKEL 3: KLEDING VOORSCHRIFTEN EN HANDDOEK GEBRUIK
In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. De zonnebank ( te gebruiken vanaf januari 2015) dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon door u te worden gereinigd.

· ARTIKEL 4: ORDE / INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN
Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zicht te houden aan de door CareFit4All gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. In de fitnesszaal is het niet toegestaan, om de onbetamelijk taal te uiten en luidruchtig gedag. Bij overtreding is CareFit4all gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

· ARTIKEL 5: VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de faciliteiten binnen CareFit4All geschiedt op geheel eigen risico. Carefit4All wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enig andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

· ARTIKEL 6: CONFORMERING OVEREENKOMST
De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschap overeenkomst de door CareFit4All opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. CareFit4All is ten alle tijden gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CareFit4All te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

· ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CareFit4All beoordeeld en beslist.